Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
ภารกิจ อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลังและแผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รายงานแผนปฏิบัติราชการ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A (ถามตอบเรื่องทั่วไป)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเรื่่องร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
คู่มือประชาชน คู่มือปฏิบัติงาน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายเฉลิมพล ถิ่นทะเล
หัวหน้าสำนักปลัด โทร. - 081-9564768
Responsive image
Responsive image
นายพงศ์ชนก พุฒิเนาวรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวอรอนงค์ วิโรจน์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
Responsive image
นายอิทธิกร นันตกูล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
Responsive image
ว่าง
นักวิชาการศึกษา
Responsive image
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข
Responsive image
ว่าง
ตรู
Responsive image
ว่าง
ครู
Responsive image
นางวิไลลักษ์ นพคุณ
ครู
Responsive image
นางวรรณา อินทรักษ์
ครู ชำนาญการ
Responsive image
นางจารุวรรณ สุวรรณจันทร์
ครู ชำนาญการ
Responsive image
นางสาวอรพินท์ สังเขป
ครู ชำนาญการ
Responsive image
นางสาวลักขณา กุฎีคง
ครู ชำนาญการ
Responsive image
ว่าง
ครู
Responsive image
ว่าง
ครู
Responsive image
นางสาวลัดดาวัลย์ พรมวี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
นายศักดา สักมาด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
Responsive image
นางสาวชฎาภรณ์ แก้วศรีจันทร์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายอภิชาต อินทวิเศษ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสาวพาเรศ ประทุมเพชร
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวจิราภรณ์ สำลี
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวหทัยทิพย์ มิตรเมือง
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางจริยา พรหมเพชร
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสุภาพร โสตทิพย์
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาววิยะดา นิยะกิจ
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางหรรษา รักษ์นาค
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวสนธยา ทองมีศรี
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางชนิสรา อินทวิเศษ
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นายสมพงศ์ แก้วศรีจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายวิฑูรย์ แสงเกตุ
นักการภารโรง
Responsive image
นายวีระศักดิ์ สำลี
ยาม
Responsive image
นางจีราวรรณ คงจำเนียร
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวกรกนก แก้วมณี
คนงานทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
หมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84150
โทรศัพท์ : 0-7748-3150,0-7748-3090 แฟกซ์ : 0-7748-3150,0-7748-3090 E-mail : 
pakchaluy_483150@hotmail.com
facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย

www.parkchaluy.go.th