Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
ภารกิจ อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลังและแผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รายงานแผนปฏิบัติราชการ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A (ถามตอบเรื่องทั่วไป)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเรื่่องร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
คู่มือประชาชน คู่มือปฏิบัติงาน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Responsive image
เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปากฉลุย ตัวแทนจากชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากฉลุย ตัวแทนครูของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลปากฉลุย พนักงานครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ จำนวน 47 คน โดยมี นายวัชระ  โรยทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งโครงการในครั้งนี้ ได้เชิญ นายธีรนันต์    ปราบราย ปลัดเทศบาลตำบลนาชะอัง มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ การเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย และการร่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารก่องทุนในการจัดทำแผนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ จากการพัฒนาศักยภาพได้รวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการบริหารกองทุนและการจัดทำโครงการ เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงและแก้ไขการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กาบริหารส่วนตำบลปากฉลุยต่อไป
         
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2566