Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
ภารกิจ อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลังและแผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รายงานแผนปฏิบัติราชการ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A (ถามตอบเรื่องทั่วไป)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเรื่่องร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
คู่มือประชาชน คู่มือปฏิบัติงาน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
          ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาภารกิจ กระบวนงาน ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนชาวตำบลปากฉลุยที่มารับบริการ จำนวน 100 คน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยใช้เครื่องมือในการสำรวจความพึงพอใจเป็นแบบสอบถาม
                ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย จึงขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ทราบโดยทั่วกัน
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2565