Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
ภารกิจ อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลังและแผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รายงานแผนปฏิบัติราชการ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A (ถามตอบเรื่องทั่วไป)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเรื่่องร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
คู่มือประชาชน คู่มือปฏิบัติงาน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
    1.1 ด้านสาธารณสุข

          - ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ
          - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อสม. ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
          - ส่งเสริมการป้องกันโรคให้การรักษาพยาบาลและบริการความรู้สาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชนเพื่อประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
    1.2 ด้านการศึกษา
          - สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนแก่สถานศึกษาในเขตรับผิดชอบ
          - สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน
          - ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมแก่นักเรียนอย่างทั่งถึง
          - ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
          - ส่งเสริมสนับสนุนจัดการศึกษา ศาสนา ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    1.3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
          - เป้าหมายการพัฒนา คือ การทำให้คนมีความสุข ซึ่งประกอบด้วยการมีสุขภาพที่แข็งแรงครอบครัวที่อบอุ่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสังคมที่สันติและเอื้ออาทรต่อกัน และสร้างสังคมกรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาให้มีความรู้และจริยธรรม และส่งเสริมบทบาทของคณะสงฆ์แลกิจกรรมของครอบครัว ที่ต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด
          - การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและผู้ประสบภัยธรรมชาติ
          - ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก และเยาวชน และส่งเสริมให้มีสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน
          - สนับสนุนและส่งเสริมกีฬาทุกประเภท ทุกระดับทั้งเด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน
          - ส่งเสริมสวัสดิการให้กลุ่มสตรี อสม.  อบต. และองค์การอื่นๆ ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวม
          - ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน เช่น งานสงกรานต์ และงานประเพณีต่างๆ
          - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลในโครงการที่ใช้งบประมาณสูง
    1.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
          - การสนับสนุนดำเนินการเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยสนับสนุนให้ใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปราม ผู้เสพต้องได้รับการรักษา ผู้ค้าต้องได้รับการลงโทษโดยเด็ดขาด
          - การเข็มงวดกับข้าราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องและให้รางวัลและคุ้มครองเป็นพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
          - การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติด โดยให้ผู้เสพยาเสพติดสามารถเข้ารับการบำบัด และฟื้นฟูสภาพได้ทันที โดยไม่มีความผิดทางกฎหมาย เพื่อให้ผู้เสพย์สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติสุข

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    2.1  ด้านคมนาคม

          - ก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
          - ก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตรให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
          - สร้างและบำรุงถนนภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน ตำบล ให้สะดวกในการสัญจรไปมา
          - ปรับปรุงสร้างระบบระบายน้ำในหมู่บ้านและหามาตรการป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน
    2.2  ด้านแหล่งน้ำ
          - สร้างและขยายเขตประปาในหมู่บ้านและปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้านที่มีปัญหา
          - ส่งเริมบำรุงรักษา จัดหาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและกสิกรรม
          - สร้างทำนบฝายน้ำล้น ขุดลกคลอง หนอง บึง เพื่อการเกษตรและกสิกรรม
    2.3 ด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง
          - ขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุกครัวเรือน
          - ขยายซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          - ขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม เพื่อมุ่งพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    ภาคเกษตรกรรม

          - สนับสนุนการทำการเกษตรให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด และศักยภาพของประชาชนในตำบล
          - ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
          - สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน และปัจจัยการผลิต
          - พัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนนโยบาย หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
          - พัฒนาและส่งเสริมระบบการตลาดของสินค้า
    ภาคอุตสาหกรรม
          - ส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนทุกชุมชน หมู่บ้าน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของตำบลให้ได้รับการพัฒนาและขยายกิจการได้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้มากขึ้นด้วย
          - ร่วมมือกับกลุ่มแม่บ้านเพื่อหาลู่ทางในการพัฒนาอาชีพ เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนอาชีพแต่ละหมูบ้าน
          - ส่งเสริมอุตสาหกรรมครัวเรือนที่มีศักยภาพ รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพกลุ่มอุตสาหกรรมที่อ่อนแอกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา เครือข่ายอุตสาหกรรมครัวเรือน ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและจัดหาตลาดมารองรับ
          - ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและกลุ่มอาชีพอื่นควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการเพิ่มมูลค่าและให้ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนาอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบ ยั่งยืนตามแนวทฤษฎีใหม่ และเกษตรอินทรีย์เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          - ส่งเสริมโครงสร้างการพัฒนาศึกษาดูงานของบุคลากรและกลุ่มอาชีพ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          - การกำจัดขยะมูลฝอย รณรงค์ ให้มีการจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกและกำจัด
ขยะ  อย่างถูกวิธี และจัดกิจกรรมเพื่อร้างจิตสำนึกให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน สร้างคุณค่าจากขยะและการทิ้งขยะให้ถูกที่
          - ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
          - ปรับปรุงงแหล่งน้ำ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ในสภาพที่อำนวยประโยชน์แก่ประชาชนให้มากที่สุด บำบัด และฟื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
          - จัดให้มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยภายในตำบล/แต่ละหมู่บ้าน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
          - การเชิดชูสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
          - ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยการเพิ่มบทบาทและหน้าที่ของ อปพร.
          - ปรับปรุงพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้สามารถบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม
          - เสริมสร้างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
          - ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา สนับสนุนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วนตำบล
          - ส่งเสริมให้หน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาแบบบูรณาการ
          - การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยุติธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ให้ทุกภาคส่วนส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง จัดงบประมาณด้วยความ เป็นธรรม และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์และความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชน
          - การเผยแพร่ข้องมูลข่าวสารในการบริหารงานให้ทราบอย่างทั่งถึงและต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
หมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84150
โทรศัพท์ : 0-7748-3150,0-7748-3090 แฟกซ์ : 0-7748-3150,0-7748-3090 E-mail : 
pakchaluy_483150@hotmail.com
facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย

www.parkchaluy.go.th