Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
ภารกิจ อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลังและแผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รายงานแผนปฏิบัติราชการ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A (ถามตอบเรื่องทั่วไป)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเรื่่องร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
คู่มือประชาชน คู่มือปฏิบัติงาน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม


ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลปากฉลุย

ตำบลปากฉลุย มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ได้แก่
 
 หมู่ที่ 1

บ้านเหนือ
ผู้นำชุมชน : นายธิรวัฒน์  อินทวิเศษ (ผู้ใหญ่บ้าน)
 หมู่ที่ 2

บ้านบางคราม
ผู้นำชุมชน : นายคณิต  มีพริ้ง (กำนัน)
 หมู่ที่ 3

บ้านกอไพล
ผู้นำชุมชน : นายวิสุทธิ  ชื่นวิเศษ (ผู้ใหญ่บ้าน)
 หมู่ที่ 4

บ้านหน้าซึง
ผู้นำชุมชน : นายวีระวัฒน์  ทัดทอง (ผู้ใหญ่บ้าน)
 หมู่ที่ 5

บ้านเคี่ยมเพาะ
ผู้นำชุมชน : นางมีนา  พูลสิน (ผู้ใหญ่บ้าน)
 หมู่ที่ 6

บ้านหล้อมปุด
ผู้นำชุมชน : นายชัยฤทธ์  วิโรจน์ (ผู้ใหญ่บ้าน)  
 
จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน 

     ตำบลปากฉลุย มีประชากร (ข้อมูล เดือน มีนาคม 2566)
   1. ประชากรทั้งสิ้น 6,632 คน  เป็นชาย 3,402 คน  เป็นหญิง 3,230 คน
   2. จำนวนครัวเรือน 3,305 ครัวเรือน


สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด/สำนักสงฆ์  จำนวน  6  แห่ง
 
การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  3  แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน  1  แห่ง (ขยายโอกาส)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  3  แห่ง
- ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  จำนวน  1  แห่ง 

สาธารณสุข

- สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน  จำนวน  1  แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จำนวน  4  แห่ง
- อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- หน่วยบริการประชาชนของ สภ.ต.เสวียด  จำนวน  2  แห่ง
- ชรบ.  จำนวน  6  ชุด
- อป.พร.  จำนวน  121  คน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
หมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84150
โทรศัพท์ : 0-7748-3150,0-7748-3090 แฟกซ์ : 0-7748-3150,0-7748-3090 E-mail : 
pakchaluy_483150@hotmail.com
facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย

www.parkchaluy.go.th